Informacja dla pacjenta dot. rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy | Okrężna 79 Inowrocław.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
 
  • Administratorem danych osobowych pacjentów jest Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy Okrężnej 79 , 88 – 100 Inowrocław.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub telefonu komórkowego.
  • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. zewnętrzne laboratorium).
  • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pacjent ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
 
  • Dane osobowe pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w / w celów, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
  • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe pacjenta.
 
Dane administratora
Inspektor Ochrony Danych:
Luiza Hinc