Ważne strony

www.parpa.pl

strona internetowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.kbpn.gov.pl

strona internetowa Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

strona internetowa Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

www.nfz.gov.pl

strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia