Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Nasz Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia od Alkoholu działa od 2009 r.

Terapia odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Również osoby nieubezpieczone mogą się u nas leczyć, na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Terapeuci posiadają wymagane przez NFZ certyfikaty potwierdzające ich kompetencje do prowadzenia zajęć dla osób uzależnionych  od alkoholu.

Terapia na Oddziale trwa osiem tygodni, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-13. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie  do 15 osób.

W trakcie pobytu pacjenci konsultowani są przez lekarza psychiatrę i przez psychologa. Realizują nasz autorski program terapeutyczny.
Osoby pracujące mogą otrzymać w czasie pobytu na Oddziale zwolnienie lekarskie (L-4).

Warunkiem przyjęcia na Oddział jest deklaracja utrzymywania abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w czasie trwania leczenia. Trzeźwość kontrolowana jest systematycznie alkotesterem. Kwalifikację wstępną prowadzi, podczas pierwszej rozmowy, terapeuta lub lekarz.

Do grupy terapeutycznej pacjenci przyjmowani są za zgodą Społeczności Oddziału, po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu Oddziału. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zapisania się na liście kolejkowej przesyłanej przez nasz Ośrodek co miesiąc do NFZ.
Informację o terminie przyjęcia na Oddział można uzyskać telefonicznie ( tel. 525118099 lub 523579703 ) lub podczas osobistej wizyty w Ośrodku. Do zarejestrowania się potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument  z numerem PESEL potwierdzający tożsamość.

Na zajęciach prowadzonych na Oddziale Dziennym spotykają się pacjenci będący na różnych etapach terapii.
Jest to bardzo pożyteczne dla celów samej terapii, gdyż starsi pacjenci, czyli ci, którzy dłużej przebywają na leczeniu, mogą wprowadzać młodszych w życie oddziału, w plan dnia, program zajęć terapeutycznych, obowiązki związane z pełnieniem różnych dyżurów. Przy okazji warto zauważyć, że u nas, podobnie jak w w większości placówek odwykowych można dostrzec pewne formy samorządności wśród pacjentów, którzy np. w demokratycznych wyborach, na zebraniach społeczności wybierają swojego grupowego. Osoby uzależnione uczą się rozumienia siebie, swojego życia i swojej choroby. Przygotowują się do porządkowania swojego życia uczuciowego. Poznają konstruktywne sposoby zaspakajania swoich potrzeb. Uczą się patrzeć pozytywnie na siebie. Przyswajają umiejętności potrzebne do trzeźwego życia. Systematycznie uczestnicząc w terapii pacjenci przygotowują się do odbudowy swych związków z bliskimi osobami, niszczonych przez lata, w których w ich życiu dominował alkohol . Uczą się również wywiązywania się z zaniedbywanych zadań społecznych i zawodowych.

Pacjentami Oddziału dziennego mogą być osoby, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez Sąd.